Preus

La localitat de Les Angles ofereix una varietat de diferents paquets, ja sigui sol, en família o amb amics ... 
 
L'accés per telefèric, obert de 09:15 17:15  
 
ELS DIES 1 i 2 de juliol de 2017
TOTS ELS DIES 7 de juliol, 3 Setembre,  i el  9, 10, 16, 17, 23 i 24 de setembre de 2017.
  Preu Preu reduït 
Targeta suport  1 € 1 €
Anada simple 16 € 13 €
Forfet 4 hores 19 € 15 €
1 dia BTT 23 € 19 €
6 dies 76 € 60 €
Forfet temporada 152 € 120 €
Forfet temporada esquí               122 € 96 €
Tarifa especial Coupe de France 
Paquet 3 dies consecutius Bike Park  
Només és vàlid el 27 de juny
49€ 39€

Preu reduït : entre 5 i 11 anys incloso. 
Accés gratuït: nens menors de 5 anys i els majors de 70 anys. 

El tipus reduït només s'expedira prèvia presentació de la prova.

Punt de rentat gratuït – sortida del telecabina

Condicions Generals de Venda

CONDICIONS GENERALS COMUNES DE VENDA I UTILITZACIÓ DELS FORFETS - CLÀUSULES DE TRANSPORT DELS REMUNTADORS MECÀNICS

EL FORFET

El forfet està format per un suport sobre el qual s’enregistra un títol de transport.
El suport es materialitza en forma d’una targeta amb xip mans lliures.
L’adquisició d’un forfet implica el coneixement i l’acceptació per part del titular de la totalitat d’aquestes condicions generals de venda i utilització, sense prejudici de les vies de recurs habituals.
Els preus públics de venda dels forfets, dels títols de transport i dels suports es poden consultar a les caixes dels remuntadors mecànics. Aquest preus s’expressen en euros (€) i amb tots els impostos inclosos.
S’ofereixen descomptes o gratuïtats a diferents categories de persones, segons les modalitats disponibles als punts de venda i prèvia presentació, en el moment de la compra, dels documents justificatius de l’avantatge tarifari que corresponguin. No s’acceptarà cap fotocopia dels justificants.
No s’atorgarà cap descompte ni gratuïtat després de la compra.

EL SUPORT DE LA TARGETA MANS LLIURES

El forfet d’esquí, que s’estableix en un suport de tipus targeta mans lliures, s’entrega a un preu d’1 €.
Aquesta targeta no es pot doblegar, trencar, foradar ni inutilitzar per qualsevol altre mitjà.
Per motius tècnics, la societat es reserva el dret de posar fi a l’ús de les targetes mans lliures tot informant als clients mitjançant cartells a les caixes, de les modalitats i del preavís.
Els suports recarregables es poden reutilitzar una o diverses vegades dins del límit d’una durada de garantia de 2 anys.
La garantia només s’aplica en cas d’utilització normal del suport i consisteix en el lliurament d’un nou suport en substitució del suport defectuós.

VALIDESA DEL FORFET I LÍMIT

Els forfets són estrictament personals, intransmissibles i no es poden cedir.
Els forfets d'una durada superior a 3 dies només són vàlids quan inclouen una fotografia d'identitat recent.
El forfet s’ha de presentar a tots els controls i l’usuari haurà de poder justificar la seva identitat.
Dóna dret, durant la seva validesa, a la lliure circulació en els remuntadors mecànics en servei corresponents a la categoria del títol (data, domini de validesa, categoria d’edat, etc.)
L’usuari haurà de portar el seu forfet durant tot el trajecte, des de la zona de sortida del remuntador mecànic fins a la zona d’arribada.
Els títols de transport venuts durant l’hivern no seran vàlids després de la data de tancament dels remuntadors mecànics de l’hivern en curs.
Els títols de transport venuts durant l’estiu ja no seran vàlids després de la data de tancament dels remuntadors mecànics de l’estiu en curs.

JUSTIFICANTS DE VENDA

Cada emissió d’un forfet dóna lloca a l’expedició d’un justificant de venda. Aquest justificant s’ha de conservar per presentar-lo com a suport de qualsevol sol·licitud/reclamació.

OBERTURA PARCIAL DEL DOMINI

L’eventual obertura parcial del domini esquiable per motius climàtics, de seguretat o tècniques, no dóna dret a cap indemnització.

JORNADES D’ESQUÍ NO UTILITZADES

Forfet parcialment utilitzat o no utilitzat: en cas que els títols de transport lliurats no s’utilitzin ni s’esgotin totalment, no es reemborsaran ni es canviaran.
Els forfets per a dies no consecutius s’hauran de gastar durant la temporada en curs; un cop acabada la temporada, ja no es podran fer servir sense que es procedeixi al seu reemborsament ni se’n renovi la validesa.

MODALITATS DE PAGAMENT

Els pagaments s’efectuen en euros, bé mitjançant xec vinculat a un compte bancari obert a França, emès en nom de la societat, bé en efectiu, bé amb targeta bancària, bé amb xecs de viatge. A petició, es lliura un rebut o un justificant de venda.

CONTROL DELS FORFETS

Qualsevol persona que faci servir un remuntador mecànic que doni accés al domini esquiable objecte d’aquestes condicions, sense forfet, o amb un forfet invàlid (dates i domini de validesa, categoria d’edat, etc.), no conforme o falsificat, podrà ser objecte de les mesures legals i/o de les multes previstes en aquestes condicions.
Els treballadors de la societat de remuntadors mecànics procediran a la constatació d’aquestes infraccions, que seran objecte, segons el cas:
Del pagament d’una multa amb un import fix que extingirà l’acció pública. Aquesta multa amb un import fix serà igual, com a màxim, a CINC vegades el valor del forfet diari corresponent a la xarxa de remuntadors mecànics considerats (Articles L 342-15, R 342-19 et R 342-20 del Codi de turisme).
D’accions judicials.
A més de la multa amb un import fix o de les accions esmentades, els treballadors de la societat de remuntadors mecànics procediran a la retirada immediata de qualsevol forfet que no correspongui al seu titular.

INFRACCIONS DE LES CLÀUSULES DE TRANSPORT

En cas d’incompliment dels reglaments de policia o d’aquestes condicions generals de venda i utilització, els forfets es podran retirar com a mitjà probatori. Segons la gravetat de la infracció comesa, podrà donar lloc al pagament d’una multa amb un import fix, més quan correspongui, les despeses de tramitació o a accions judicials, així com al pagament de danys i interessos.

PÈRDUA, ROBATORI, OBLIT O DETERIORAMENT

Els forfets trobats es guarden a la RASL Les Angles (RASL Les Angles: Gare des Telecabines – 66 210 – Els Angles. Tel.: 04.68.04.42.18).
Els forfets no retrobats, robats, oblidats o deteriorats, no es poden reemplaçar ni reemborsar. Els forfets de temporada d’hivern dels Angles i les estades d’una durada superior a 3 dies no retrobats, robats o deteriorats, no es reemborsaran. Es podran reemplaçar mitjançant la presentació del duplicat entregat a les caixes o de la documentació justificativa suficient. Es demanarà a l’usuari que aboni el 50 % de la validesa restant del forfet i que compri una nova targeta mans lliures per 1 €.
Els forfets perduts o robats es neutralitzaran (mitjançant el sistema mans lliures).

MODALITATS FIXES D’INDEMNITZACIÓ EN CAS D’INTERRUPCIÓ DEL SERVEI

En cas d’interrupció del servei de remuntadors mecànics, es podrà oferir als titulars d’un forfet d’esquí amb estada una “indemnització” pel prejudici patit en cas d’aturada completa i consecutiva de totes les instal·lacions superior a mitja jornada. Aquesta indemnització, calculada en finalitzar l’estada, serà igual a la diferència entre el preu pagat pel client i les jornades utilitzades per l’usuari.
El client es podrà beneficiar, mitjançant la documentació justificativa corresponent:d’una prolongació immediata,o d’un crèdit en dies.

DESCOMPTES

Per gaudir dels descomptes per a nens de menys de 5 anys, nens de menys de 12 anys, majors de 70 anys i família nombrosa, caldrà presentar un document justificatiu de l’edat en el moment de la compra dels forfets.

REEMBORSAMENT

Més enllà del cas d’interrupció de servei esmentat al paràgraf «Modalitats fixes d’indemnització en cas d’interrupció del servei» i de les condicions específiques relatives a les anulacions de les comandes per correu o per Internet, no es reemborsarà cap forfet, excepte en cas de força major (la manca de neu no constitueix un cas de força major).
No es procedirà a cap reemborsament dels forfets per accident, malaltia o cal altra causa personal sigui quina sigui la duració de la validesa del forfet. Un servei d’assegurança pot cobrir aquest risc i el personal de venda us en podrà informar.

PROTECCIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Totes les dades que demana la societat per a l’expedició d’un forfet són obligatòries. En cas que falti una o més dades obligatòries, no es podrà dur a terme l’expedició del forfet.
Aquestes dades es recullen amb finalitats de gestió, control dels títols de transport i estadístiques.
Pel que fa als títols personalitzats, les dades relatives als desplaçaments del seu titular es recullen igualment amb finalitats de gestió de les operacions d’accés als remuntadors mecànics i de control dels títols de transport. Les dades també es recullen amb finalitats estadístiques.
De conformitat amb la Llei d’Informació i Llibertats francesa de 6 de gener de 1978, modificada per la llei de 6 d’agost de 2004 núm.  78-17, el titular disposa del dret d’accés, modificació i oposició per motius legítims davant de l’empresa, mitjançant carta a l’adreça següent: RASL Les Angles – Gare des Télécabines – BP18 - 66 210 Les Angles

ORDRES MUNICIPALS

Es recomana als usuaris de les pistes i dels remuntadors mecànics del domini esquiable que s’informin sobre les ordres municipals aplicables.

LLEI APLICABLE I LITIGIS

Aquest contracte es regeix pel dret francès. Abans d’iniciar qualsevol contenciós judicial, les parts acorden recórrer a un procediment de conciliació. En cas de contenciós judicial, només seran competents els tribunals de Perpinyà.

INFORMACIÓ I RECLAMACIONS

En cas que necessiteu qualsevol informació addicional, us podeu posar en contacte amb nosaltres:

RASL Les Angles – Gare des Télécabines – BP18
66 210 Les Angles – Tel : 04.68.04.42.18

CONDICIONS PARTICULARS DE VENDA A DISTÀNCIA DELS FORFETS
ASPECTES GENERALS

La realització d’una comanda implica el compliment per part de la persona (d’ara endavant, el “client”), de les condicions particulars de venda a distància.
En cas que una de les disposicions resultés inaplicable, es considerarà que regeixen les pràctiques habituals en vigor en el sector de la venda a distància per a les societats amb domicili social a França.
Aquestes condicions completen les “condicions generals de venda i utilització dels forfets”, que trobareu a tots els punts de venda i al lloc d’Internet i/o adjuntes a la fulla de comanda.
Els diferents forfets que s’ofereixen (domini geogràfic, durada de la validesa,...) es presenten a la taula de preus que es pot consultar als punts de venda i/o al lloc d’Internet anteriorment indicat.
La informació contractual es presenta en idioma francès.
Aquestes condicions s’apliquen exclusivament a les persones físiques.

ARTICLE 1: MODALITATS DE COMANDA

L’adquisició de forfets a distància s’efectua a través d’una comanda en línia a l’adreça següent: www.lesangles.com.
Per a la venda en línia:
La comanda només es podrà registrar al lloc Internet www.lesangles.com si el client s’ha identificat clarament:
Bé mitjançant la introducció d’un codi d’accés (nom d’usuari+contrasenya) que sigui estrictament personal..
O bé emplenant el formulari en línia que li permetrà obtenir el seu codi d’accés.
Per finalitzar la comanda, el client ha d’acceptar aquestes condicions, així com les condicions generals de venda i d’utilització dels forfets.
De conformitat amb l’article 1369-5 del codi civil de França: El client ha de disposar de la possibilitat de comprovar els detalls de la seva comanda i el preu total, i de corregir possibles errors, abans de confirmar-la per expressar la seva acceptació. La RASL Les Angles confirmarà al client la seva comanda amb un missatge de correu electrònic.
Excepte en el cas de recàrrega en línia previst a l’article 2, les comandes en línia completes (un cop facilitats el pagament, les fotografies i els justificants quan correspongui) s’han de concloure de manera obligatòria al lloc d’Internet www.lesangles.com com a màxim 7 dies abans del primer dia de validesa del forfet.
Qualsevol comanda implica l’acceptació de la descripció dels serveis i els preus.

ARTICLE 2: RECÀRREGA EN LÍNIA

El títol de transport entregat en un suport (l’skicard els Angles) es pot recarregar amb els productes que ofereix la RASL Les Angles al lloc Internet: www.lesangles.com.
El pagament es realitza per transferència bancària.
La RASL Les Angles enviarà un justificant de recepció de la comanda al client, que l’haurà de conservar, especialment en cas de control en el moment d’accedir als remuntadors mecànics.
La recàrrega del títol es produirà de manera automàtica en el moment del primer pas del client pels dispositius d’accés mans lliures.

ARTICLE 3 : PREUS I MODALITATS DE PAGAMENT

Els preus s’indiquen en euros i inclouen tots els impostos (com ara l’IVA) al tipus en vigor en la data de comanda.
En cas d’enviament a domicili de la comanda, les despeses d’enviament són de 5 euros per a França i de 8 euros per als països veïns (zona euro).
El preu s’ha d’abonar en el moment de la comanda i els pagaments s’han de realitzar en euros per transferència o targeta bancària.
El pagament amb targeta bancària es realitza de forma segura a través de PAYBOX I SPPLUS en col·laboració amb l’entitat bancària, cosa que garanteix la confidencialitat dels pagaments. El pagament s’efectua mitjançant un TPE virtual amb càrrec immediat.
La RASL Les Angles no té coneixement en cap moment dels números que ha de proporcionar el client. La RASL Les Angles només rep una notificació de l’entitat bancària que indica que s’ha realitzat una transferència per l’import de la comanda al seu compte.

ARTICLE 4: CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA

Les comandes pagades amb targeta bancària i confirmades seran les que hagin estat validades per l’entitat bancària.
En cas que l’entitat bancària rebutgi el càrrec al compte bancari del client, s’anul·larà el procés de comanda i es notificarà al client.
Un cop finalitzada la comanda al lloc www.lesangles.com i confirmada pel client, la RASL Les Angles notificarà la recepció d’aquesta comanda per correu electrònic.

ARTICLE 5: LLIURAMENT DE LA COMANDA

El client pot triar:
Rebre la comanda a l’adreça indicada amb aquesta finalitat pel client.
Excepte cas de força major, la RASL Les Angles es compromet a lliurar per correu els títols com a molt tard 7 dies abans del primer dia de validesa del forfet. (El segell de correus en serà la prova)
Recollir els forfets als punts de venda de la RASL Les Angles escollits pel client tenint en compte els horaris d’obertura d’aquests punts de venda.
En aquest cas, la RASL Les Angles demanarà la còpia del justificant de recepció, així com la presentació d’un document d’identitat oficial en vigor.
Si no es presenta la documentació indicada, no es podran recollir els forfets.
Llavors la comanda es lliurarà al client, que haurà de signar un rebut. (Excepte en el cas de recàrrega en línia).

ARTICLE 6: ABSÈNCIA DE DRET DE RETRACTACIÓ

En aplicació de l’article L121-20-4 del codi de consum de França, la venda de títols de transport no està sotmesa a l’aplicació del dret de retractació previst als articles L121-20 i següents del codi de consum de França en matèria de venda a distància.

ARTICLE 7: MODIFICACIÓ I ANUL·LACIÓ DE LA COMANDA

Un cop el client confirmi la comanda del forfet, el forfet encarregat no es podrà reemborsar, ni retornar, ni canviar. A més, no es podrà realitzar cap modificació a la comanda.

ARTICLE 8: RESPONSABILITAT I GARANTIES

La RASL Les Angles únicament serà responsable d’aportar els mitjans necessaris per dur a terme totes les etapes d’accés a la venda en línia.
No es podrà considerar responsable la RASL Les Angles pels inconvenients o danys inherents a la utilització de la xarxa Internet, especialment per una avaria en el servei, una intrusió exterior o la presència de virus informàtics i, de forma general, qualsevol altre fet que es pugui qualificar expressament en la jurisprudència com a cas de força major.
El client declara que coneix les característiques i els límits d’Internet, en particular les seves prestacions tècniques, els temps de resposta per consultar, preguntar o transferir dades i els riscos relacionats amb la seguretat de les comunicacions.

ARTICLE 9: VALOR PROBATORI

El subministrament en línia del número de targeta bancària i, de forma general, la confirmació final de la comanda per part del client, tenen valor probatori respecte de la totalitat de la transacció de conformitat amb les disposicions de la llei núm. 2000-230 de 13 de març de 2000, així com de l’exigibilitat del pagament.
Aquesta confirmació equival a una signatura i acceptació expressa de totes les operacions realitzades en el mòdul de venda en línia.
El client ha de conservar de manera imperativa el correu electrònic de comanda, ja que només aquest document valdrà com a prova en cas de litigi sobre les condicions de la comanda i especialment en cas d’un control en els remuntadors mecànics. La informació relativa a la validesa del títol de transport i inscrita en el suport no tenen cap valor contractual.

ARTICLE 10: PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Totes les dades bancàries sol·licitades al client durant el procés de comanda estan protegides per un procediment d’encriptació certificat: xifrat d’alt nivell claus RC4  128 bits.
Número de targeta encriptat amb SSL.
El tractament de les dades personals obtingudes de la venda en aquest lloc d’Internet s’ha declarat amb regularitat al CNIL. Les dades que els clients comuniquen al lloc permeten a la RASL Les Angles procedir al tractament i execució de les comandes realitzades al lloc web.
De conformitat amb l’article 32 de la llei d’informàtica i llibertats, la RASL Les Angles informa el client sobre la utilització que es fa d’aquestes dades, especialment sobre la possibilitat d’enviar-li ofertes comercials.

ARTICLE 11: ARXIU

L’arxiu de les comandes el porta a terme el servei comercial de la RASL Les Angles de conformitat amb l’article L 134-2 del codi de consum de França. En aquestes condicions, el client també pot accedir a la seva comanda arxivada efectuant la sol·licitud escrita a aquest servei, a l’adreça esmentada.